Drogový Kufr

Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach

Autor: ed.Eleonora Kastelová, 23.2.2013

Zdroj: Drogový informačný portál

„Ideál prevencie je často postavený na jednoduchej lineárnej rovnici: informácie = postoje = správanie.

Predstava o tom, že mladí ľudia pochopia odovzdané informácie o rizikovom správaní a jeho možných dôsledkoch a prestanú sa navždy rizikovo správať, je nereálna. Nie div, nesprávajú sa tak ani mnohí dospelí, ktorí sú pre deti vzorom.

V praxi sa veľmi často môžeme stretnúť s obrovským množstvom rôznych typov preventívnych drogových programov. Niektoré sú zaujímavé a kvalitné, iné naopak, vyvolávajú skôr podozrenie a údiv nad tým, kto daný program financuje a ako program vôbec vznikol a či nespôsobí viac škody ako úžitku“.

Toľko v úvode autorka publikácie - renomovaná detská psychologička Eva Smiková

Cieľom tejto publikácie - učebného zdroja je poskytnúť školám a zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie návod na analýzu, výber a vylepšovanie tých programov, ktoré už existujú, alebo pomôcku na vytváranie programov, ktoré si môžu zostaviť sami. Zaoberá sa predovšetkým tými prvkami školského preventívneho programu, ktoré sú podmienkou jeho zrozumiteľnosti a efektívnosti a kladie dôraz na samotný proces tvorby programu, na jeho efektívnosť, na rešpektovanie špecifík konkrétneho programu, na implementáciu programu a na spôsob evalvácie formou monitoringu a hodnotenia.

Publikáciu vydalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v roku 2012 a bola financovaná z prostriedkov ESF v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.